برچسب آرشیوها: قلقلک

*قلقلک

قلقلک به همان اندازه که موجب آزار انسان میباشد، میتواند وسیله ای برای سرگرمی نیز باشد. از طریق برخورد دست دیگران و یا در مواقعی حتی با برخورد نکردن دست نیز احساس قلقلک میکنیم.

مطالعه بیشتر »